آموزشی / پژوهشی

تحقیقات و آموزش با ارائه توصیه های علمی و ایجاد فرصتی برای محک زدن روشهای یادگیری و توسعه، بینش در مورد روندهای آموزش و توسعه و بهترین روشها را ارائه می دهد.