بهداشت، ایمنی، امنیت، محیط زیست، کیفیت(HSEQ)

 HSEQ متشکل از چهار واژه(بهداشت) Health، (ایمنی) Safety، (محیط زیست) Environment و (کیفیت) Quality می¬باشد که ابزاری مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت در همه برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی بوده است. که موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان و همکاران سازمان، تجهیزات و تأسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناشی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طریق اعمال راهکارهای کنترلی مدیریتی، مهندسی و اجرایی در کلیه سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت می گردد.