رهبری و استراتژی

رهبری استراتژیک ابزاری است که در آن مدیران با استفاده از سبک های مختلف مدیریتی، چشم انداز سازمان خود را توسعه می دهند که این امکان را برای سازگاری یا رقابت در یک فضای متغیر اقتصادی و فناوری فراهم می آورد. رمز موفقیت استراتژی است که به شما مزیت رقابتی می دهد. استراتژی و رهبری ابزاری اساسی برای اجرای قدرتمند بوده، که اهمیت برنامه ریزی طولانی مدت و یک رهبری قوی را برجسته می کند.