عوامل انسانی و ارتباطات

منابع انسانی مجموعه افرادی است که نیروی کار یک سازمان، صنعت یا خدمات را تشکیل می دهند. مفهوم دقیق¬تر سرمایه انسانی، دانش و مهارت¬هایی است که افراد از آنها برخوردارند. منابع انسانی سهم مهمی در توسعه و ایجاد یک شرکت یا به موفقیت رساندن یک مجموعه درجهت داشتن روابط شغلی بهتر و اخلاق حرفه ای در محیط کار دارد.