مدیریت بهره برداری و نگهداری

در عصر حاضر ، بدون ترديد يكي از بنيان هاي اساسي در هر سازمان، تجهيزات، ماشين آلات ونیروی انسانی است و از طرفي براي افزايش بهره وري و كارايي ارائه خدمات و دستيابي به استانداردهاي جهاني بايد توجه خاصي به افزايش كارايي ماشين آلات، كاهش هزينه هاي تعميراتي و توقف ماشين آلات داشت. نظر به اين كه نگهداري و تعميرات يكي از اركان مهم و اصلي مدیریت ساخته ها است لذا مي توان به آن بعنوان يك فرهنگ كه سعي در بهبود شرايط موجود را دارد نگاه كرد فرهنگي كه به نيروي انساني مي آموزد چه جهتي را انتخاب كند و چه مسيري را به پيمايد تا بهترين و بيشترين بازدهي حاصل گردد.