مدیریت شرایط اضطراری و بحران

هرگونه واقعه، اتفاق یا شرایط غیرمترقبه و طرح ریزی نشده که می تواند باعث مرگ، آسیب و صدمه به انسان، جامعه و طرف های ذینفع شده یا ایجاد خسارات مالی و زیست محیطی شود،شرایط اضطراری نامیده می شود. یک شرایط اضطراری می تواند باعث توقف در فعالیت سازمان شده، آسیب های فیزیکی ایجاد کرده و حیات سازمان را تهدید کند. آمادگی در برابر وضعیت اضطراری و مخاطره آمیز نیاز به مدیریت خاص تمرکز یافته ای به نام مدیریت بحران دارد که پس از وقوع حوادث غیرمترقبه، دامنه بحران ناشی از آن را تا حد زیادی محدود کرده و بحران را به حالت قابل مدیریت در می آورد. مدیریت ساخته ها به طور ویژه با اقدامات موثر خود و ارائه دستورالعمل های کاربردی، تا حد امکان از وقوع بحران جلوگیری کرده و خسارت ناشی از آن را کاهش می دهد.