مسابقات علمی، بستری را فراهم میکند تا اندیشه های نو، افکار تازه، ابداعات و اختراعات پژوهشگران جوان در درجه اول مورد توجه قرار گیرد و با معرفی ضرورت های علمی روز کشور، زمینه ساز ترویج علم پژوهی پویایی علاقه مندان در این حوزه گردد.

در گام بعد پدیده ها و افراد سرآمد کشف و از پتانسیل آنان به درستی استفاده گردد. طرح ها مورد بازبینی و داوری قرار گیرد و با استمرار و دائمی کردن این مسابقات انگیزه ای برای محققان و پژوهشگران داخلی فراهم گردد. همچنین می توانیم درگام ها و سال های آتی حضور نخبگان و طرح های بکر سایر کشورها را شاهد باشیم که تبادل افکار و ایده ها میتواند پتانسل های بالفعل را بالقوه کند و شرکت های دانش بنیان می توانند نیروی انسانی خود را در این جشنواره جذب و حمایت کنند.