آنچه پیرامون همایش ها و نشست ها باید بدانیم:

۱. همایش ها و نشست‌ها وجه تخصصی دارند و متناسب با اهداف انجمن برگزار می‌شوند.
۲. همایش ها و نشست‌ها با هدف همکاری‌ علمی با دانشگاهها، مراکز علمی- پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی و به منظور افزایش آگاهی و ارتقای دانش تخصصی پژوهشگران و متخصصان و نیز کمک به سیاستگذاری در هر حوزه برگزار می‌شوند.
۳. گروه همایشها و نشستهای تخصصی پس از برگزاری نشست‌ نسبت به انتشار عمومی گزارش و نتایج مربوطه از طریق این وب سایت اقدام خواهد نمود.