پایداری محیط و مدیریت انرژی

 مدیریت پایدار شامل سه شاخه، محیط زیست، نیازهای امروز و آینده بشر و اقتصاد است. با استفاده از این شاخه ها، این سیستم قادر به پیشرفت با حفظ قابلیت اقتصادی و همچنین تغذیه نیازهای نسل حاضر و آینده با محدود کردن کاهش منابع است. مدیریت پایداری با رویکرد مدیریت ساخته ها می تواند در همه جنبه های زندگی ما اعمال شود. جوامع برای پیشرفت همواره به مدیریت پایدار نیاز دارند. جنگلها و منابع طبیعی برای اینکه بتوانند به طور مستمر توسط نسل ما و نسلهای آینده مورد استفاده قرار گیرند، نیاز به مدیریت پایدار دارند. زندگی شخصی ما نیز باید به طور پایدار مدیریت شود.