آيا مي دانيد چه کسي قبلاً با مشکل شما برخورد کرده و چگونه اين مشکل را حل نموده است؟

مطالعات نشان داده 70 درصد مشکلات يک سازمان تکرار پذير مي باشند اما متاسفانه ثبت نگرديده است. در صورتيکه بانک اطلاعاتي (نرم افزار مديريت دانش) از مسائل بوجود آمده درسازمان و راه حل هاي آن هاو همچنین تجارب ارزشمند مدیران در هر بخش وجود داشته باشد، ديگر براي حل مشکلات تکراري نيازي به صرف انرژي و وقت دوباره (اختراع مجدد چرخ) و يافتن راه حل قبل از اقدام به هر عمل نخواهد بود.

اما به راستي چه تعداد از مديران و کارکنان فعال در سازمان ما افکار، ديدگاه ها، تجارب و آموخته ها و اندوخته هاي تجربي و علمي خود را مکتوب و مستند نموده اند؟

چه بخشي از دانش نهفته در تغييرات مديريتي و فرآيند آن به قلم مديران و کارشناسان به رشته تحرير در آمده است؟ چه بخشي از اين تجارب به نسل هاي بعد انتقال خواهد يافت؟

هر سازماني بايد شکست ها و موفقيت هاي گذشته خود را ثبت و مرور کند و به طور سيستماتيک، درس هايي از آن بگيريد به گونه اي که همه کارکنان آن را درك کرده و به آن دسترسي داشته باشند.